Nieuws

Veelgestelde vragen

Als ondernemer kunt u niet (aspirant) lid worden van de energiecoöperatie. Wel kan iedere particulier lid worden. Dat geldt ook voor personen met een onderneming. Ook zij kunnen in privé lid worden van de Energiecoöperatie Oss.
Vanuit uw bedrijf kunt u de energiecoöperatie Oss ondersteunen als sponsor. Dit kan zowel financieel, maar ook via andere wegen (zoals ondersteuning met uw diensten). We willen mogelijk wel enkele van onze projecten richten op ondernemers. Daarnaast verzorgen we nieuws speciaal voor ondernemers (link).

Natuurlijk willen de vrijwilligers zuiver en onafhankelijk te werk gaan. Er is daarom een voorlopige ethiek code vastgesteld. Deze is gebaseerd op voorbeelden van andere energiecoöperaties. Alle vrijwilligers moeten naar deze ethiek code handelen. Toekomstige bestuur- of werkgroepleden worden ook gevraagd deze code te onderschrijven. Mogelijk wordt deze ethiek code later herzien of worden de uitgangspunten ervan geïntegreerd in de statuten van de energiecoöperatie.
Op verzoek wordt u een exemplaar van de ethiek code toegezonden..

Jazeker! Wij zijn daarvoor nog op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Zowel voor in het bestuur als in enkele werkgroepen. Interesse? Neem contact met ons op.

Als lid van Energiecoöperatie Oss draagt u bij aan de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in de gemeente Oss.

Het lidmaatschap geeft u de mogelijkheid te participeren in projecten van Energiecoöperatie Oss. Daarnaast heeft u als lid stemrecht in de algemene ledenvergadering, die minstens eenmaal per jaar door het bestuur wordt georganiseerd.

Het lidmaatschap kost € 20 per kalenderjaar.

Er zijn meerdere redenen om lid te worden van deenergiecoöperatie. Om uw energierekening te verlagen. Om duurzaam om te gaan met energie. Om de lokale economie te steunen. Of om meer betrokken te zijn bij een sociale en leefbare omgeving. U merkt het al: redenen genoeg om vooral mee te doen.

Energiecoöperatie Oss is net opgericht en werkt aan verschillende projecten op het gebied van verminderen van het bestaande energieverbruik, het inkopen van groene energie en het opwekken van lokale duurzame energie. De vrijwilligers zijn verschillende projecten hiervoor aanhet opzetten. Deze moeten aansluiten bij de wensen en mogelijkheden in de gemeente Oss. Uw inbreng is hiervoor welkom!

Jazeker! Energiecoöperatie Oss is voor alle inwoners (en ondernemers) van de gemeente Oss. Zowel huurders als woningeigenaren dus. Voor beide groepen willen we ook energie bespaaracties en inkoopvoordelen ontwikkelen. Heeft u speciale wensen? Geef het ons vooral door, wij houden hier graag rekening mee!

Ja, dat kan. Voorwaarde is dat de nieuwe deelnemer ook lid is/wordt van Energiecoöperatie Oss (1).
De oude en de nieuwe deelnemer regelen onderling de (prijs van de) overdracht en melden de overdracht aan Energiecoöperatie Oss.
De nieuwe deelnemer verwerft het recht op de energieopbrengst.
Voor de nieuwe deelnemer blijft het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting alleen bestaan als het verbruiksadres van deze ligt binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351.
(1)ECO hanteert een wachtlijst. Mogelijk kan ECO de aanbiedende deelnemer in contact brengen met een aspitant-deelnemer.

De deelneming kan worden overgedragen aan de andere persoon of de deelname kan worden behouden.
Als de deelneming wordt behouden blijft het recht op de energieopbrengst bestaan.
Het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting blijft alleen bestaan als de verhuizing is naar een adres binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351.

Het staat vast dat voor de looptijd van 15 jaar nagenoeg geen energiebelasting betaald hoeft te worden. Het is echter niet zeker hoe hoog de energiebelasting de komende jaren zal zijn. In het geval de energiebelasting stijgt, stijgt de korting ook en wordt de terugverdientijd korter dan wij voorgerekend hebben. Indien de energiebelasting omlaag gaat, gaat ook de korting omlaag en wordt de terugverdientijd dus langer en het rendement lager.

Terugbetaling van de ingehouden energiebelasting wordt mogelijk door voor het eigen elektriciteitsverbruik over te stappen naar een leverancier die terugbetaling faciliteert.
Automatische verrekening vindt plaats als deze overstap is naar energieleverancier Qurrent.
Overstap kan gemakkelijk door gebruik te maken van de Overstap service (optie ‘Overstap service’ in het Menu op de homepage).
Kijk bij overstap steeds naar de resterende looptijd van het huidige contract, mogelijk is aan de overstap nog een boete verbonden.

Een deelnemer vordert de energiebelasting terug bij de leverancier van het eigen verbruik. Dit kan na ontvangst van Qurrent van de opweknota, een kopie hiervan moet als bewijs worden meegestuurd.
Niet alle leveranciers werken hieraan mee want een leverancier is daartoe niet verplicht. Informeer dus bij de eigen leverancier of deze de energiebelasting uitbetaalt.
Een overzicht van elektriciteitsleveranciers die zeker meewerken is te vinden op de website van Hier Opgewekt (link: www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee ).
Als leveranciers meewerken de energiebelasting uit te betalen dan wil dat niet zeggen dat ze dit gratis doen. Leveranciers mogen hiervoor kosten in rekening brengen. Informeer ook hiervoor bij de eigen leverancier.

De opgewekte stroom verrekent Qurrent op de nota van de deelnemer. Qurrent voert het aandeel per deelnemer in de installatie op in hun systemen en deelnemers krijgen op een jaarnota een verrekening van de opgewekte energie.
Dat kan op twee manieren:
– Deelnemers die voor hun eigen verbruik afnemer zijn bij Qurrent, vinden de verrekening op hun gebruikelijke jaarnota. De uitkering wordt dus afgestemd op het nota-moment van de deelnemer. (Bij eventuele overstap van Qurrent naar een andere leverancier is dat op de eindnota.)
– Deelnemers die voor hun eigen verbruik klant zijn bij een andere elektriciteitsleverancier, ontvangen de jaarnota omstreeks mei van elk jaar (vanaf 2018).

Er is een verzekering afgesloten op de panelen, hiermee is schade aan de panelen verzekerd. Dit is inclusief hagel- en stormschade.

De kosten zijn all-in. De kosten voor onderhoud, verzekering e.d. zijn allemaal opgenomen in de deelnameprijs.

De Energiecoöperatie Oss is eigenaar van de zonnepanelen. Een deelnemer neem een aandeel in dit eigendom en heeft recht op de opbrengst van dit deel. Dit voor de duur van 15 jaar vanaf de start van het project op 1 mei 2017.

Dat kan via de optie ‘Mondriaan dashboard’ elders op deze pagina.  Hier wordt het totaal van de 200 panelen (56 kWp) getoond. Elke deelnemer kan hieruit afleiden wat het eigen aandeel is naar rato van het eigen aantal (van deze 200) panelen.