Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Leden van ECO krijgen voorrang op niet-leden bij de voorinschrijving op obligaties Windmolenpark Elzenburg- de Geer.

Inmiddels is de voorintekening op obligaties voor Windmolenpark Elzenburg-de Geer gestart. Het loopt storm. In de eerste 10 dagen is al op 2000 obligaties ingetekend door Osse burgers en bedrijven. Het bestuur van Energiecoöperatie Oss heeft bedongen dat ECO-leden, en mensen die dit uiterlijk 15 mei worden, als allereerste de gelegenheid krijgen om windobligaties te kopen. Pas daarna worden niet-leden van ECO daartoe in de gelegenheid gesteld.

Op de weg naar realisatie van windpark Elzenburg – de Geer zijn in de afgelopen maanden belangrijke vorderingen gemaakt. De subsidieverstrekking is rond en tussen betrokken partijen is er overeenstemming bereikt over een aantal voorwaarden en op gebied van onderlinge samenwerking. Op vrijdag 31 januari worden daartoe in het gemeentehuis een drietal overeenkomsten getekend.

In de week van de duurzaamheid organiseert gemeente Oss in samenwerking met verschillende instellingen en bedrijven uiteenlopende activiteiten. Ze hebben alle tot doel duurzaamheidsbevordering onder de aandacht te brengen van inwoners en bedrijven (zie https://www.duurzaamoss.nl/weekvandeduurzaamheid/ ). weekvandeduurzaamheid 2019
Uiteraard zijn energiebesparing en transitie naar het gebruik van duurzaam opgewekte energie belangrijke elementen in het programma. Van harte aanbevolen dus.

Ook ECO neemt deel aan de activiteiten. Zo is er op de Informatiemarkt Duurzaam Wonen (woensdagavond 9 oktober, gemeentehuis) een ECO-stand. Hier onder meer uitleg van en reclame voor onze Quick Energie Scan en een presentatie van de opbrengsten van het Zonnedak Mondriaan. Verder geeft Frans Swaans een lezing over hoe hij zijn bestaande woning in etappes gasloos heeft gemaakt. Hij zal op de informatiemarkt 2 maal optreden.
Kortom: Woensdagavond 9 oktober in het gemeentehuis.

Op 28 maart 2019 tekenden ECO en ESCOSS (Energie Samenwerkingscollectief Oss, de Osse energiecoöperatie voor bedrijven) een Intentieverklaring voor de verving van burgerparticipaties in twee windturbines in het Windpark Elzenburg – de Geer. Op 4 april jl. is deze in de vergadering van de Adviescommissie Ruimte van de Osse gemeenteraad aangeboden aan de wethouder en de leden van de commissie.

Na een eerder mislukte poging gezamenlijke een plan te maken voor bouw en exploitatie van 2 windturbines in het windpark heeft ESCOSS een eigen, nieuw, plan ontwikkeld. Daarnaast zijn ECO en ESCOSS opnieuw gesprekken gestart. De inzet was dat ECO zich hard gaat maken voor en een rol gaat spelen bij het mogelijk maken van deelname door burgers aan dit windpark. Ook voor het ESCOSS plan geldt dat alle netto-inkomsten uit de twee molens in een gemeentelijk Duurzaamheidsfonds vloeien. Dat was voor ECO de belangrijkste voorwaarde om de Intentieverklaring te tekenen.

Kern van de Intentieverklaring is dat ECO onder Osse burgers deelnemers werft voor een totaalbedrag van 0,9 miljoen euro, dit is de helft van het benodigde eigen vermogen voor de twee windturbines. Deelnemers ontvangen obligaties met jaarlijks een vaste rente op hun inleg.

Het College van B&W heeft het voornemen een opstalovereenkomst voor te bereiden waarbij ESCOSS de beschikking krijgt over de gronden voor de windturbines. De Adviescommissie Ruimte heeft positief geadviseerd over dit voorgenomen besluit. Zodra het besluit er is starten ECO en ESCOSS vervolggesprekken om een Samenwerkingsovereenkomst op te stellen voor de uitwerking van het een en ander.

Zodra hierover weer meer te melden is hoort u dit van ons.

 

 

In het afgelopen voorjaar vatten energiecoöperaties ECO en ESCOSS het plan op om samen het gemeentelijk deel voor het windpark te ontwikkelen en te gaan exploiteren en om per 1 oktober aanstaande het plan daarvoor bij de gemeente Oss in te dienen.

Met dit oogmerk zijn er in de periode mei tot en met vorige week regelmatige en intensieve overleggen en gedachtenuitwisselingen tussen afvaardigingen van beide coöperaties geweest. Daarbij bleken enkele diepgaande meningsverschillen. Er is tot het uiterste gezocht om tot overeenstemming te komen maar die bleek er uiteindelijk niet te zijn. Dit leidde er eind vorige week toe dat de onderlinge samenwerking opgezegd is en dat er dus niet een gezamenlijk plan aan de gemeente aangeboden kan worden.

Het college van B&W is inmiddels op de hoogte gebracht van deze negatieve ontwikkeling.

Beide coöperaties werken vanuit hun drive om Oss in de toekomst energieneutraal te maken. Daarbinnen heeft elke coöperatie zijn eigen uitgangspunten en wijze van benadering. En die zijn met overtuiging ingebracht in het overleg. Voor ECO is belangrijk dat de opbrengst vloeit in een duurzaamheidsfonds voor de hele Osse samenleving en dat omwonenden en overige burgers ruime mogelijkheid krijgen financieel te participeren in de turbines. Alsmede de inspraak van de coöperatie en de eerder gemaakte afspraken over financiële risico’s voor de coöperatie.

Ondanks deze teleurstellende ontwikkeling blijft ECO werken aan voorlichting over energiebesparing en aan projecten voor collectieve opwek van duurzame energie.

Inschrijven Nieuwsbrief